Политика за поверителност

Обработване на информация за Потребителя:

Дружеството полага дължимата грижа и отговаря за защита на информацията за Потребителя, станала му известна по повод на предоставяне на услугите – предмет на ОУ, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или виновни действия на трети лица, при пълно спазване на ЗЗЛД и приложимите международни актове.

Цели, за които може да се използва информацията:

Дружеството събира и използва информацията за целите, предвидени в настоящите ОУ, както и за предоставяне на допълнителна информация на своите потребители при запитване от тяхна страна.

Описаните цели, за които се използва информацията, не са изчерпателно изброени и не пораждат задължения за Дружеството.

Дружеството се задължава да не разкрива никаква лична информация за Потребителя и да не предоставя събраната информация на трети лица – държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите, когато:

  • е получил изричното съгласие на Потребителя при регистрацията или в по-късен момент;
  • информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация при спазване на законово установените процедури;
  • други посочени в закона случаи.
Контакти