Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ИПОЗЛВАНЕ НА VOMA.BG

В настоящите Общи условия (ОУ) се описват и уреждат взаимоотношенията между посетителите на уебсайта VOMA.BG и организацията стояща зад него.

VOMA.BG e Интернет страница за предоставяне на информация за услуги и продукти. Тази страница на не е онлайн магазин или търговски обект за сключване на сделки от разстояние. Страницата е собственост на фирма ВОМА EООД, дружество, регистрирано по Търговския закон на Република България и вписано в Търговския регистър с ЕИК: 117621754.

За пълна яснота на настоящите ОУ, под „Потребител“ се разбира всеки посетители в страницата VOMA.BG, независимо дали попадат под дефиницията на „потребител“ по смисъла на Закона за защита на потребителите (ЗЗП) и независимо дали са регистрирани, представляват юридически лица, физически лица или са Клиенти по смисъла на настоящите ОУ.

Дружеството си запазва правото да променя Общите си условия, като промените влизат в сила незабавно след обновяването им на адреса на страницaта VOMA.BG. Потребителите следва сами да проверяват за промени в Общите условия, като Дружеството не е длъжно да ги информира по друг начин за промени, освен ако такива задължения произтичат за Дружеството от ЗЗП и/или други български законодателни актове или международни договори, които са приложими по отношение на Република България.

Основни разпоредби на настоящите общи условия:

VOMA.BG предоставя на Потребителя възможност да се запознае с извършваните от фирмата дейности, както и продуктите, с които тя търгува. Потребителите не могат да извършат покупка или да направят заявка за материали през сайта VOMA.BG.

Потребителят може да направи писмено запитване за услуга или продукт предоставян от фимра ВОМА ЕООД, като след това запитването се обработва от оператор на фирмата. ВОМА ЕООД запазва правото си да не отговори на всички направени запитвания.

Отговорности на страните:

Дружеството не носи отговорност спрямо Потребителите, Клиентите или трети лица в следните ситуации:

Форсмажорни обстоятелства, които да водят до невъзможността за достигане до информацията поместена на VOMA.BG. При настъпване на такава Дружеството ще информира клиентите/потребителите си за настъпилите трудности, ако това се налага.

Дружеството не гарантира, че достъпът до интернет страницата VOMA.BG ще бъде непрекъсваем, навременен, сигурен и свободен от грешки, доколкото това е извън възможностите, контрола и волята на Дружеството.

Дружеството не носи отговорност за непредоставяне на достъп до VOMA.BG при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол – случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми с интернет доставчици, проблеми в глобалната мрежа Интернет и в предоставянето на услуги, извън контрола на Дружеството.

Дружеството не носи отговорност за непредоставяне на услугите при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол – случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа Интернет и в предоставянето на услуги извън контрола на Дружеството, както и при случай на нерегламентиран достъп или интервенция на трети лица във функционирането на информационната система или сървъра.

Контакти